The Holy Qur'an

Bosnian   

 

 1. El-Fatiha

2. El-Bekara

30. Er-Rum  

31. Lukman

59. El-Hašr  

60. El-Mumtehina

88. El-Gašija  

89. El-Fedžr

3. Ali ’Imran

32. Es-Sedžda

61. Es-Saff

90. El-Beled

4. En-Nisa’

33. El-Ahzab

62. El-Džumu’a

91. Eš-Šems

5. El-Maida

34. Seba’

63. El-Munafikun

92. El-Lejl

6. El-En’am

35. Fatir

64. Et-Tegabun

93. Ed-Duha

7. El-A’raf

36. JA SIN

65. Et-Talak

94. El-Inširah

8. El-Enfal

37. Es-Safat

66. Et-Tahrim

95. Et-Tin

9. Et-Tewba

38. SAD

67. El-Mulk

96. El-’Alek

10. Junus

39. Ez-Zumer

68. El-Kalem

97. El-Kadr

11. Hud

40. El-Mu’min

69. El-Hakka

98. El-Bejjina

12. Jusuf

41. Fussilet

70. El-Me’aridž

99. El-Zilzal

13. Er-Ra’d

42. Eš-Šura

71. Nuh

100. El-’Adijat

14. Ibrahim

43. Ez-Zuhruf

72. El-Džinn

101. El-Kari’a

15. El-Hidžr

44. Ed-Duhan

73. El-Muzzemmil

102. Et-Tekasur

16. En-Nahl

45. El-Džasija

74. El-Muddessir

103. El-’Asr

17. El-Isra’

46. El-Ahkaf

75. El-Kijama

104. El-Humeza

18. El-Kehf

47. Muhammed

76. El-Insan

105. El-Fil

19. Merjem

48. El-Feth

77. El-Murselat

106. Kurejš

20. TA HA

49. El-Hudžurat

78. En-Neba’

107. El-Ma’un

21. El-Enbija’

50. QAF

79. En-Nazi’at

108. El-Kewser

22. El-Hadždž

51. Ez-Zarijat

80. ’Abese

109. El-Kafirun

23. El-Mu’minun

52. Et-Tur

81. Et-Tekwir

110. En-Nasr

24. En-Nur

53. En-Nedžm

82. El-Infitar

111. El-Leheb

25. El-Furkan

54. El-Kamer

83. El-Mutaffifin

112. El-Ihlas

26. Eš-Šu’ara’

55. Er-Rahman

84. El-Inšikak

113. El-Felek

27. En-Neml

56. El-Waki’a

85. El-Burudž

114. En-Nas

28. El-Kasas

57. El-Hadid

86. Et-Tarik

29. El-’Ankebut

58. El-Mudžadela

87. El-A’la

 

 

 [ HOME  the Message continues ] [ BOOKS ] [ FEEDBACK ]

Website Designed and Maintained by Khatoons Inc.  CompanyWebmaster  
Copyright © 2001 CompanyLongName   /  Last modified: January 19, 2019